cesta: Titulná stránka / Používatelia / redakcia / 3. zasadnutie zastupiteľstva TSK - 24. marec 2014

3. zasadnutie zastupiteľstva TSK - 24. marec 2014

Čas je uvedený len orientačne. Termín podľa dokumentu PLÁN ČINNOSTI ZASADNUTÍ ZASTUPITEĽSTVA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA I. POLROK 2014
Kedy 24. 03. 2014
od 15:00 do 17:00
Kde kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. dv. 264, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal
iCal

Predbežný obsah rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Marec:       

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania)

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 

 1. a)  Stanovisko Hlavného kontrolóra TSK k Návrhu rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016

b)  Návrh rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016

 

 1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Z TSK, ktorým bolo schválené prijatie úveru na financovanie investičných akcií a rozvojových programov vo výške 13 800 00,- Eur pre Trenčiansky samosprávny kraj, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013, bez zabezpečovacích prostriedkov, s dobou splatnosti 20 rokov, t.j. do roku 2031.

 

 1. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

 

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2013.

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2013
 2. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

 1. Návrhy na vyradenie a  zaradenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete škôl a školských zariadení

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

 1. Organizačné poriadky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

 1. Schválenie projektov podaných kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

 1. Informatívna správa o spolupráci TSK s partnerskými zahraničnými regiónmi za rok 2013

 

 1. Informatívna správa o implementácii projektov TSK zo Štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných programov EÚ

 

 1. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

 

 1. ZáverMarec:       

 

1.            Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania)

 

2.            Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

3.            Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 

4.            a)  Stanovisko Hlavného kontrolóra TSK k Návrhu rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016

b)  Návrh rozpočtu TSK na roky 2014 – 2016

 

5.            Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Z TSK, ktorým bolo schválené prijatie úveru na financovanie investičných akcií a rozvojových programov vo výške 13 800 00,- Eur pre Trenčiansky samosprávny kraj, s možnosťou čerpania v rokoch 2011 až 2013, bez zabezpečovacích prostriedkov, s dobou splatnosti 20 rokov, t.j. do roku 2031.

 

6.             Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

 

7.            Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za II. polrok 2013.

 

8.             Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2013

9.            Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

10.        Návrhy na vyradenie a  zaradenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete škôl a školských zariadení

 

11.        Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

12.        Organizačné poriadky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

13.        Schválenie projektov podaných kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

 

14.        Informatívna správa o spolupráci TSK s partnerskými zahraničnými regiónmi za rok 2013

 

15.        Informatívna správa o implementácii projektov TSK zo Štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných programov EÚ

 

16.        Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

 

17.        Záver

Viac informácií o podujatí...

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Koľko je 10 + 4 ?
Your answer: