cesta: Titulná stránka / Používatelia / redakcia / Zasadnutie Komisie školstva, kultúry mládeže a športu k marcovému Zastupiteľstvu TSK

Zasadnutie Komisie školstva, kultúry mládeže a športu k marcovému Zastupiteľstvu TSK

Z programu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - Správa o sťažnostiach a petíciách - Návrhy na delegovanie nových členov do školských rád - Návrh optimalizácie siete škôl - Zmena sídla Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej - Zmena sídla Spojenej školy v Novákoch - Vyradenie SOŠ Nové Mesto nad Váhom zo siete škôl - Vyradenie Školy prírody Patrovec zo siete školských zariadení - Zmena sídla Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici do priestorov Gymnázia - Dodatky k zriaďovateľským listinám školských a kultúrnych zariadení - Návrh rozpočtu TSK.
Kedy 04. 03. 2014
od 10:00 do 12:00
Kde v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie)
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal
iCal

Určené členom Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Váš list číslo/zo dňa:  24.02.2014

Naše číslo: TSK/2014/01868-1

Vybavuje/linka: Ing. Hilčíková/6555501

            Trenčín

 

Vec: Pozvánka


Vážená pani, vážený pán,

 

pozývame Vás na I. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční

 

dňa 4.  marca 2014 (utorok) o 10.00 h  v  priestoroch  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja,        K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

  1. Otvorenie
  2. Aktuálne informácie Odboru školstva TSK
  3. Aktuálne informácie Odboru kultúry TSK
  4. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
  5. Návrh „Optimalizácie siete škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a optimalizácie siete študijných odborov a učebných odborov“
  6. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   z/do siete a zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
  7. Návrhy na schválenie dodatkov k  zriaďovacím listinám škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
  8. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016

      Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014-2016

9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za II. polrok 2013

10. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK

11. Informácia o výsledku kontroly NKÚ v SOŠ, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom a o prijatých opatreniach

12. Informácia o výsledku kontroly NKÚ v SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín a o prijatých opatreniach

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Návrh na uznesenie

16. Záver

 

 S pozdravom

 

                                                                                                  v. r.

                                                                                       Ing. Pavol Bagin

                                                                                              predseda

                                                              Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK

price gold
price gold says:
10. 06. 2018 17:43

Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to create a really
good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and
don't seem to get anything done. http://priceofgold.live

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.

Question: Napíšte číslo päť.
Your answer: